5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme Suçu

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI İŞLENEN KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

I.               GEBELİK VE BİLİNME KAVRAMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

A- GEBELİK VE BİR KADININ GEBE OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI

Döllenmiş yumurta yani zigot‟un uterus (rahim) içine yuvalanması ile gebelik başlar[1]. Bir hamilenin karnına bakarak gebe olduğunun anlaşılması yaklaşık 5. ay (20. hafta) civarında mümkün olur[2]. Ancak bu süreler hamile kadının uzun boylu, kısa boylu, şişman, zayıf, olması gibi faktörler gibi nedenlerden ötürü değişebilmektedir. Dolayısıyla bu aydan sonra gebe kadına karşı suç işlemiş biri hamile olduğunu bilmediği iddiasında bulunamayacaktır.

B- GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADIN

“Bilinen” kavramı kelime anlamı olarak;  değeri belli olan, malum[3] anlamına gelmektedir. Madde hükmünde geçmekte olan Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Kasten Öldürme Suçunda “Bilinme” kavramı maddeyi tasnif etme açısından oldukça önemlidir. Madde hükmünde geçen kelimenin “Bilme” değil, “Bilinme” olduğuna dikkat edilmelidir. İsabetli olarak OTACI; “Maddenin kaleme alınışının, gebeliğin süresini belirlememesi ve bilme unsurunun faile izafe edilmesi açısından sorunlu olduğu ifade edilmelidir. Soyaslan’ın da işaret ettiği gibi maddenin kaleme alınışı hatalıdır. “Gebe olduğu bilinen” ibaresinden sanki gebeliğin herkes tarafından bilinmesi gibi bir anlam çıkmaktadır. Burada kastedilen, gebeliği failin bilmesidir. Bu nedenle bentteki ibareyi “gebe olduğunu bildiği” şeklinde anlamak gerekir. Nitekim öğretide, bilmenin kapsamı yönünden aynı düşünce hâkimdir Dolayısıyla burada fail için öngörülen bilme kavramı öznel değil nesnel niteliktedir[4].

II.            765 SAYILI MÜLGA KANUN VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER

A.  765 Sayılı Mülga Kanun

1 Mart 1926 yılında yürürlüğe giren 765 sayılı TCK’ da Kasten Öldürme Filinin nitelikli halleri ayrı bir başlık düzenlenmemiş olup mülga kanunun 449 ila 450. maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.

a.  Mülga Kanun Kapsamında Nitelikli Haller Sayılan Cürümler

449.maddeye göre;  Öldürmek fiili[5]:   

 1. Karı koca, kardeş, babalık, analık ve evlatlık, kain baba, kain ana, damat ve gelin hakkında işlenirse,
 2. Vazifesini yaptığı sırada veya vazifesini yapmasından dolayı devlet memurlarından biri aleyhine icra olunursa,
 3. Zehirlemek suretiyle yapılırsa;

            Fail on sekiz seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkum olu”.

450.maddeye göre ise; Katil fiili[6]:  

 1.   Ana ve baba veya büyük ana ve babalardan biri aleyhine işlenirse,
 2. Büyük Millet Meclisi azasından biri aleyhine ika edilirse,
 3. Canavarca bir his sevkiyle veya işkence ve tazip ile ika edilirse,
 4. Taammüden icra olunursa,
 5. Birden ziyade kimseler aleyhine işlenirse,
 6. Yangın, su baskını ve gark gibi yedinci babın birinci faslında beyan olunan vasıtalarla yapılırsa,
 7. Velevki husule gelmiş olmasın diğer bir cürmü hazırlamak veya kolaylaştırmak veya işlemek için ika olunursa,
 8. Başka bir cürmün işlenmesi akabinde o cürümden hâsıl olacak faideyi elde etmek veya bu gayeye vüsul maksadıyla yapılan ihzaratı saklamak için işlenmiş olursa,
 9. Bir cürmü gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak veya kendisinin yahut başkasının cezadan kurtulmasını temin etmek maksadıyla vukua getirilirse, fail idam cezasına mahkûm edilir.

765 sayılı TCK ‘da yukarıda arz edildiği üzere “Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Kasten Öldürme” suçunu nitelikli haller arasında saymamıştır. Mülga kanun her ne kadar gebe kadının yaşama hakkını korumamış olsa da cenin bakımından aynı şeyi söylemek mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan mülga kanunda yer alan Çocuk Düşürme ve Düşürtme Cürümlerine değinmek bu noktada faydalı olacaktır. 

b. Çocuk Düşürme Ve Düşürtme Cürümleri

765 sayılı TCK’ da Çocuk Düşürme ve Düşürtme cürümleri 468. madde ile 469.maddeleri arasında düzenlenmiştir. 468.madde de; “Bir kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye yedi yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir[7]” hükmü ile “Tıbbi sebepler bulunmadığı halde, gebelik süresi on iki haftadan fazla olan bir kadının rızası ile çocuğunu düşürten kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir” hükmü yer almakta idi. 469.maddeyi düzenleyen hükümde ise “Gebelik süresi on haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşüren kadına bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir[8]” şeklinde düzenlenmişti.148’inci maddenin ikinci fıkrasının söz konusu olduğu halde kadına ceza verilmezken, kendi kendine bu eyleme teşebbüs edene ceza verilmesinin nedeni, kadınların ikinci halde bütünü ile tehlikeli araçlara başvurarak hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemektir[9]. Yine çocuk Düşürme cürümü madde 468’ e göre daha az cezayı öngörerek Asliye ceza mahkemelerini görevlendirmiştir.

III.         MUKASEYELİ HUKUKTA GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI İŞLENEN KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

A- GENEL AÇIKLAMA

Kasten öldürme suçu, korunan hukuki değer yaşama hakkı olduğundan, tüm ceza kanunlarında yer alan bir suçtur[10]. Nitekim çok önceden beri gerek İslam Hukukunda gerekse de Osmanlı Ceza Hukukunda kişilerin yaşama hakkı korunmuştur. İslam ceza hukukunda suçlar ve cezalar ayrı nasslarda tanzim olunduğu için kazuistik(meseleci) bir metodla ortaya konulmuştur[11]. İslam Hukukunda insan öldürme suçu, müçtehit hukukçuların görüşlerine göre farklı kategorilerde incelenmektedir[12]. Yaşam hakkının korunması amacıyla ulusal ve uluslararası birçok düzenleme bulunmaktadır[13]. Türkiye AİHM’in zorunlu yargı yetkisini 1990 yılında kabul etmiştir. İnsan hakları alanında etkin bir koruma sağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. maddesinde de; “Herkesin yaşama hakkı yasanın koruması altındadır. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez” denilerek yaşama hakkının önemine işaret edilmiştir

a. Kıta Avrupa’sı Hukuku

aa. Alman Ceza Hukuku

Alman Ceza Kanunu’nun (ACK) 211 nci maddesinde nitelikli insan öldürme suçu yer almaktadır[14]. Alman Ceza Kanunu’nun cinayet başlıklı 211. maddesinin 2. fıkrasında kasten öldürme suçunun nitelikli halleri belirtilmektedir. Buna göre 211. maddedeki nitelikli hallerin faili olan “katil, öldürme zevki, cinsel güdülerini tatmin, mal hırsı ya da sair ilkel saik nedeniyle, haince, canavarca bir şekilde veya toplum için genel tehlike yaratan araçlarla, bir suçu mümkün kılmak ya da gizlemek için bir insanı öldüren kişidir” (Alman CK m.211/2)[15].  Görüleceği üzere Alman Ceza Kanununda “Gebe Kadına Karşı işlenen Kasten Öldürme Suçu” nitelikli haller arasında sayılmamıştır.

bb.  İsviçre Ceza Hukuku

İsviçre Ceza Kanunun 111.maddesinde kasten öldürme suçları düzenlenmiştir.

Ancak TCK ‘ da olduğu gibi gebe kadına karşı işlenen kasten öldürme suçu nitelikli hal olarak sayılmamıştır.

dd. İspanyol Ceza Hukuku

İspanyol Ceza Kanunun da gebe kadına karşı işlenen kasten öldürme suçu nitelikli haller arasında sayılmamıştır. Ancak suçun taksirle işlenme hali düzenlenmiştir. Ağır taksirle çocuğun düşmesine sebebiyet vermek suç sayılmış, ancak gebe kadın hakkında bu hüküm uygulanmaz[16].

cc. Rusya Federasyonu Ceza Hukuku

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu 5 Haziran 1996 yılında kabul edilen ve 13 Haziran 1996 tarihli yasa ile yürürlüğe girmiştir.  RCK ‘nın 105 ve devamı maddelerinde kasten öldürme suçu düzenlenmiştir ve öldürme fiilinin nitelikli halleri sayılmıştır. a- İki ya da daha fazla kişi, b- Bir kimseye ya da onun yakınlarına bir hizmetin ifa edilmesi sırasında ya da kamu görevini ifası sırasında, c- Yardıma muhtaç bir kişiye bu halini bilerek, ya da kaçırma ya da rehin alma ilişkisi içinde, d- Bir kadının hamile olduğunu fail bilerek işlemişse, e- Canavarca bir hisle işlenmişse, f- Çok ağır şekilde yapılmışsa, g- Topluca, ya da önceden anlaşarak, ya da organize şekilde yapılmışsa, h- Kar amaçlı ya da bir kişi tarafından verilen iş kapsamında, soygun veya bir kimsenin tehdit edilmesi için mafya tarafından yapılmışsa, ı- Alternatif kazanç hırsları için gerçekleştirilmişse, k- Seksüel karakterli zor kullanma eylemleri veya tecavüz suçu sebebiyle, bir suçu işlemek ya da başka bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için işlenmişse, l- Milliyetçi ve ırkçı ve dini düşmanlık sebebiyle ya da kan gütme ve benzer düşmanlık sebebiyle işlenmişse, m- (Öldürülen kişinin) Organ ve dokularını kullanmak niyetiyle, n- Birden fazla işlenmesi halinde, altı yıldan 20 yıla kadar hapis cezası, müebbet hapis cezası veya ölüm cezasına hükmolunur” denilmiştir[17].

B-  DEĞERLENDİRME

gebe kadına karşı işlenen kasten öldürme suçuna RCK dışında başka hiçbir Karşılaştırmalı hukukta yer verilmemiştir. Bundan dolayıdır ki mülga kanunda olmayan YTCK gebe kadına karşı işlenen kasten öldürme suç açısından karşılaştırmalı hukukta pek rastlanılmayan özgü suçlardandır diyebiliriz.

IV.          GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI İŞLENEN KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

A. GENEL AÇIKLAMALAR

Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme suçu mülga kanunda olup 5237 sayılı TCK’ da düzenlenen nitelikli hallerden birisidir. Buradaki önemli unsur, failin kadının gebe olduğunu bilmesidir. Bu nitelikli halin kabul edilmesinin nedeni, gene savunmasız bir kişiye karşı fiilin işlenmesi kolaylığı olduğu gibi, anne rahminde bir varlığın bulunmasıdır[18].

TCK’nın 82/1/f maddesinin gerekçesi olarak; “Suçun gebe kadına karşı işlenmesi hâlinde iki hayata son verilmektedir. Bu nedenle, belirtilen durumda faile daha ağır ceza verilmesi öngörülmüştür. Failin söz konusu nitelikli unsur dolayısıyla sorumlu tutulabilmesi için, mağdurun gebe olduğunu bilmesi gerekir; yani suçun bu nitelikli unsuru açısından failin doğrudan kastla hareket etmesi gerekir” olduğu belirtilmiştir.

B. KORUNAN HUKUKİ YARAR

Öldürme fiillerinin cezalandırıldığı, dolayısıyla yaşam hakkının korunduğu maddeler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci kitabının birinci kısmının birinci bölümü ile ikinci kısmın birinci bölümünde düzenlenmiştir[19]. Yaşam Hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin ortaya çıkabilmesi ve kullanılabilmesi açısından bir ön şart olduğundan ayrı bir öneme sahiptir[20]. Konuya ilişkin EREM’; “ Yaşam Hakkı, diğer bütün haklardan istifade edebilmek için ön şart olduğuna göre bu hakka taarruz da diğer bütün haklara taarruz vardır. Devlet tarafından, hayat hakkı, yalnız ferdlerin değil kural olarak cezalandırılmış olmasın hukukun insan hayatını aynı zamanda toplumsal değer olarak kabul ettiğini de gösterir” olduğunu ifade etmiştir[21].

C.  FAİL

Bu suçun faili herkes olabilir. Nitelikli halin uygulanabilmesi için mağdurenin gebe olduğunun bilinmesi, dolayısıyla failin bunu bilmesi gereklidir[22].  Failin mağdurun hamile olduğunu bilmesi ve bu durumda hamile olan kadının hayatına son vermeyi istemesi yeterlidir, mağdurun karnındaki çocuğu öldürme kastıyla hareket etmesine gerek yoktur[23].

D. MAĞDUR

Mağdur kelimesi, “kadre uğramış kişi” , “haksızlığa uğramış kişi” anlamına gelir[24].  Bu suçun mağduru, gebe olduğu bilinen kadındır. Kadın döllenmenin gerçekleştiği andan, çocuğun anne vücudundan tamamen ayrılıncaya kadar geçen aşamada gebe sayılır[25].

Ancak bu suçun mağduru yukarıda da izah edildiği üzere cenin değildir.  İsabetli olarak ARTUÇ’a  göre; “Suçun gebe kadına karşı işlenmesi halinde, iki hayata son verilmektedir. Bir tarafta anne hayatı, diğer tarafta ise çocuğun hayatı. Ancak çocuk henüz doğmamış olduğundan, insan olarak vasıflandırma söz konusu olmayacak, dolayısıyla adam öldürme suçunun konusunu oluşturmayacaktır[26]. Zira cenin, TCK 99 ve 100. maddelerinde düzenlenen Çocuk Düşürme ve Düşürtme suçunun mağduru olabileceklerdir. Suçun nitelikli hali açısından gebeliğin kaçıncı ayda olduğu[27], gebeliğin hangi aşamada olduğu önem taşımaz[28].

E. MADDİ UNSUR

Bu bakımdan gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenen öldürme fiili herhangi bir hareketle işlenebileceğinden serbest hareketle suçtur.

F. MANEVİ UNSUR

Suçun manevi unsuru ile ifade edilmek istenen, failin işlediği fiilin ona yüklenebilmesi, onun fiilinden manen sorumlu tutulabilmesidir[29].  Suçun manevi unsurları ise Kast ve Taksirdir. Kast için önemli olan, belli bir amaca yönelik olarak kişinin davranışlarını yönlendirmesidir[30]. APAYDIN’ a göre; “Kural olarak ancak kasten işlenen fiiller ceza yaptırımı altına alınabilir. Meğerki kanunda aksine bir düzenleme mevcut olsun; yani taksirle işlenen bir fiil ceza müeyyidesi altına alınmış olsun. Bu prensip Alman Ceza Kanunu 24/1 maddesi ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 45/1 maddesinde düzenlenmiştir. Bu durumda, kasten işlenen suçlara ilişkin kanuni tariflerde kastın gerekliliğine dair bir açıklık da bulunmayabilir. Bu kural, ceza kanununun paragrafında veya maddesinde dahi fonksiyon icra edebilir [31].   Nitekim ARSLANTÜRK’ e göre; “Mağdur maktulün gebe olduğu sanık yada sanıklarca mutlaka bilinmesi gerekir. Çünkü aksi durum yani mutlaka doğrudan doğruya bilmesi söz konusu olmayıp; sadece tahmin durumu var ise bu durumda olası kast gündeme gelecektir. Olası kastla işlenmesi durumunda ise; öldürmenin nitelikli halinin yani TCK’nın 82/1-f bendi hükmünün uygulanmasına yeterli olmayacaktır[32]. Mağdurun gebe olduğu konusunda failin olası kastla hareket ettiği durumlarda bu nitelikli halin uygulanması mümkün değildir[33].

G. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

1. Teşebbüs

Teşebbüs kanun metninde de belirtildiği üzere bir suç işleme kastını gerektirmektedir[34].  Bentte düzenlenen nitelikli hal teşebbüse elverişlidir. ARTUÇ’ a göre ; “Failin eylemi sonucu, mağdur ölmemiş, yani suç teşebbüs aşamasında kalmış olabilir. Bu durumda çocuğun düşmüş olup olmaması suçun teşebbüs aşamasında kalması durumunu etkilemeyecek, ancak teşebbüs hükümleri nedeniyle indirim yaparken, oranın belirlenmesinde bu husus dikkate alınacaktır[35].

2. İştirak

bentte düzenlenen gebe kadına karşı işlenen öldürme eyleminde şartlar var ise iştirak halinde işlenebilecektir.

3. Fikri İçtima

Öğreti ve uygulamada Fikri İçtimaının amaç suç- araç suç ilişkisine bakılarak saptanması gereğine ilişkin görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre; faile verilecek ceza, tek cezadır ve bu ceza, nitelikli adam öldürmenin cezası olmalıdır[36].  Bu bakımından gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenen kasten öldürme suçunda da nitelikli halin uygulanacağı açıktır. Anne ile birlikte çocuğun da ölümü halinde çocuk düşürtme suçu da gerçekleşmekte ise de fikri içtima hükümleri uyarınca fail sadece en ağır ceza gerektiren 82/1-f bendi hükmüne göre cezalandırılır[37].

SONUÇ

765 sayılı TCK ‘da “Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Kasten Öldürme” suçu nitelikli haller arasında sayılmamıştır. söz konusu nitelikli hal yeni TCK ile yürürlüğe giren düzenlemelerdendir. Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı Kasten Öldürme Suçu,  TCK’ nun 82. Maddesinin f bendinde düzenleme alanı bulmuştur. Söz konusu nitelikli hal, mukaseyeli Hukukta Rusya Ceza Kanunu dışında ülkelerin ceza mevzuatlarında yer almamaktadır. Bu bakımdan YTCK’ a özgü bir düzenleme denilebilecektir. TCK’nın 82/1/f maddesinin gerekçesinde Suçun gebe kadına karşı işlenmesi hâlinde iki hayata son verilmektedir. Bu nedenle, belirtilen durumda faile daha ağır ceza verilmesi öngörülmüştür. Failin söz konusu nitelikli unsur dolayısıyla sorumlu tutulabilmesi için, mağdurun gebe olduğunu bilmesi gerekir; yani suçun bu nitelikli unsuru açısından failin doğrudan kastla hareket etmesi gerekir” hükmü yer almaktadır. Bu suçun faili herkes olabilir. Failin mağdurun hamile olduğunu bilmesi ve bu durumda hamile olan kadının hayatına son vermeyi istemesi yeterlidir, mağdurun karnındaki çocuğu öldürme kastıyla hareket etmesine gerek yoktur. Suçun gebe kadına karşı işlenmesi halinde, anne ve çocuğun hayatına son verilmektedir. Ancak çocuk henüz doğmamış olacağından adam öldürme suçunun konusunu oluşturmayacaktır. Dolayısıyla suçun mağduru gebe olduğu bilinen kadın olup, bentte yer alan düzenleme kapsamında korunan hukuki yarar da gebe kadının yaşam hakkı olacaktır ve cenin hukuksal korumadan yararlanamayacaktır. Yine bentte düzenlenen nitelikli hal bakımından suç, teşebbüse elverişli olup, iştirak halinde işlenebilecektir.

KAYNAKÇA

OTACI, Cengiz, Genel Hükümlerle Bağlantılı Olarak Kasten Öldürme Suçları, Ankara 2009.

Türk Ceza Kanunu Öntasarısı, Adalet Bakanlığı,  s.137.

GÖKCEN, Ahmet, BALCI, Murat, “Kasten Öldürme Suçu”, MÜHF – HAD, C. 17, S.1-2,  s. 96-97. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/1247, E.T 20.11.2018.

ULUDAĞ, Seyfettin, “Gebelik Nedir”, http://www.seyfettinuludag.com.tr/uploads/gebelik-nedir.pdf, E.T 14.12.2018.

http://www.jinekolojivegebelik.com/2012/01/gebelikte-hamilelikte-karin-ne-zaman.html,  E.T 14.12.2018.

https://www.nedemek.org/bilinen+nedir, E.T 14.12.2018.

ALASU, Yılmaz, Çocuk Düşürme Ve Düşürtme Cürümleri, Ankara 1993.

http://www.basarmevzuat.com/dustur/kanun/3/0765/a/0765sk-3.htm#448, E.T 11.12.2018.

OLGUN, Eser, “Kasten Öldürme Suçunun Türk-Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Bakımından İncelenmesi”, s.1632-1633, http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/531.pdf, E.T 24.12.2018.

Ceza Yargılamasında İşbirliğinin Geliştirilmesi”, Adalet Bakanlığı, Ankara 2005.

EKİNCİ, Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2012.

TORTAMIŞ, Betül, “Kasten Öldürme Suçlarında Suçlu Profili”, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011, s.11-13, file:///C:/Users/ASUS/Desktop/sayfa%2026%20gebe%20kad%C4%B1n.pdf, E.T 24.10.2018.

BAYRAKTAR, Köksal, “Kasten Adam Öldürme”, MÜHF – HAD, C.19, S.2, 2013, s.74-75, http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/nurcentel/k_ksalbayraktar.pdf, E.T 10.11.2018.

TANERİ, Gökhan, Uygulama ve Doktrinden Kürsü’ye Onaylanmış Örnek Hükümlerle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Sık Karşılaşılan Suçları, Adana 2014.

PARLAR, Ali, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 2015.

ARTUÇ, Mustafa, Kişilere Karşı Suçlar, Ankara 2008.

Durmuş, ERDEM, Ruhan, ÖNOK, Murat, Teorik Ve Pratik Ceza Özel Hukuku,  Ankara 2014.

ÖZDEMİR, Hayrunnisa,” Üreme Merkezlerinin Yapay Döllenmelerden Dolayı Hukukî Sorumluluğu”, E- Akademi Dergisi, S.130, s.1-3, http://e-akademi.org/makaleler/uyte.pdf, E.T 12.12.2018.

ÖZGENÇ, İzzet, ŞAHİN, Cumhur, Uygulamalı Ceza Hukuku, Ankara 2011, s. 113.

ŞEN, Furkan, “Yaşam Hakkı: İdam, Kürtaj, Ötenazi ve Siyasal Sorumluluk”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 2, S. 1-26, s. 23-25 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/32531, E.T 12.12.2018.

EREM, Faruk, Adam Öldürmek Cürümleri,  Ankara 1982, s. 2.

TANRIKULU, Sezgin, “İham Kararlarında Ve Türk Hukukunda Yaşam Hakkı”, TBB Dergisi, S.66, s. 67-68, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-66-255, E.T 21.11.2018.

KİTAPÇIOĞLU, Tülay, MÜHF – HAD, C. 18, S. 1, 2012, s. 302-303, http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/2012C.18S.1/297-3322012C18S1.pdf, E.T 12.11.2018.

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2013,  s. 161.

ALACAKAPTAN, Uğur, “Suçun Unsurları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1975, s. 47-50, http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/802.pdf, E.T 24.11.2018.

HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler,  Ankara 2013, s. 163.

APAYDIN, Cengiz, Ceza Hukukunda Kast, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2008, s. 52-53,  file:///C:/Users/ASUS/Downloads/227188.pdf, E.T 21.11.2018.

BONCUK, İsmail, Türk Ceza Hukukunda Teşebbüs, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018, s. 2-3, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/509326.pdf, E.T 19.11.2018.

TOPSAKAL, Gültekin, Türk Ceza Hukukuna Göre Suça Teşebbüs, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013, s. 19-20,  file:///C:/Users/ASUS/Downloads/349444.pdf, E.T 19.11.2018.

ÇİFTÇİ, Adem, İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya 2015, s. 47-48,  file:///C:/Users/ASUS/Downloads/383586.pdf, E.T 19.11.2018.

ÖZEN, Mustafa, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İştirak Kurumuna Bakışı”, Türkiye Barolar Dergisi, S.70, 2007, s. 239-241, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-71-342, E.T 23.12.2018.

ÖZEN, Mustafa, Suçların İçtimaı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2008, s. 296-297, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/228051.pdf, E.T 1.12.2018.

ÖZDEMİR, Emrah, Türk Hukukunda Yargıtay Kararları Işığında Fikri İçtima, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2012, s.11-12, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/325155.pdf, E.T 12.12.2018.

KESKİN KİZİROĞLU, Serap, “Türk Ceza Hukukunda Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçları”, MÜHF – HAD, C. 19, S. 2, 2013, s. 172-173, http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/114sequence=1 E.T 12.12.2018.

GÖKCEN, BALCI, “Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri”, MÜHF – HAD, C. 21, S. 2, 2015, s. 386-389,  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/273401, E.T 12.12.2018.

 

 

[1]     ULUDAĞ, Seyfettin, “Gebelik Nedir”, http://www.seyfettinuludag.com.tr/uploads/gebelik-nedir.pdf, E.T 14.12.2018.

[2]     http://www.jinekolojivegebelik.com/2012/01/gebelikte-hamilelikte-karin-ne-zaman.html, E.T 14.12.2018.

[3]     https://www.nedemek.org/bilinen+nedir, E.T 14.12.2018.

[4]     OTACI, s. 523.

[5]     http://www.basarmevzuat.com/dustur/kanun/3/0765/a/0765sk-3.htm#448, E.T 11.12.2018.

[7]     ALASU, Yılmaz, Çocuk Düşürme Ve Düşürtme Cürümleri, Ankara 1993, s. 114.

[8]     ALASU, s. 114.

[9]     Türk Ceza Kanunu Öntasarısı, s. 218.

[10] OLGUN, Eser, “Kasten Öldürme Suçunun Türk-Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Bakımından İncelenmesi”, s. 1632, http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/531,  E.T  24.12.2018.

[11]   EKİNCİ, Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2012, s. 327.

[12]   OTACI, s. 41.

[13]   TORTAMIŞ, Betül, “Kasten Öldürme Suçlarında Suçlu Profili”, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011, s.11, file:///C:/Users/ASUS/Desktop/sayfa%2026%20gebe%20kad%C4%B1n.pdf, E.T 24.10.2018.

[14]   GÖKCEN, BALCI, s. 103

[15]   OLGUN, s. 1651.

[16]   OKTAR, s. 132.

[17]   Schroeder, Friedrich-Christian- Bednarz, Thomas, Strafgesetzbuch der Russichen Föderation, Freiburg 1998, s. 99 vd.’ den aktaran;  GÖKCEN, BALCI, s. 105 vd.

[18]   BAYRAKTAR, Köksal, “Kasten Adam Öldürme”, MÜHF – HAD, C.19, S.2, 2013, s.73, http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/nurcentel/k_ksalbayraktar.pdf,  E.T 10.11.2018.

[19] TANRIKULU, Sezgin, “İham Kararlarında Ve Türk Hukukunda Yaşam Hakkı”, TBB Dergisi, S.66, s. 67, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-66-255, E.T 21.11.2018.

[20]   ŞEN, Furkan, “Yaşam Hakkı: İdam, Kürtaj, Ötenazi ve Siyasal Sorumluluk”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 2, S. 1-26, 2015, s. 23, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/32531, E.T 12.12.2018.

[21]   EREM, Faruk, Adam Öldürmek Cürümleri,  Ankara 1982, s. 2.

[22]   BAYRAKTAR, s. 74, Geniş açıklamalar için Bkz;  TANERİ, Gökhan, Uygulama ve Doktrinden Kürsü’ye Onaylanmış Örnek Hükümlerle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Sık Karşılaşılan Suçları, Adana 2014, s.91;  PARLAR, Ali, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 2015, s. 959.

[23]   ARTUÇ, Mustafa, Kişilere Karşı Suçlar, Ankara 2008, s. 39.

[24]   ÖZGENÇ, İzzet, ŞAHİN, Cumhur, Uygulamalı Ceza Hukuku, Ankara 2011, s. 113.

[25]   ARTUÇ, s. 39.

[26]   ARTUÇ, s. 38.

[27]   PARLAR, s. 960.

[28]   TEZCAN, Durmuş, ERDEM, Ruhan, ÖNOK, Murat, Teorik Ve Pratik Ceza Özel Hukuku,  Ankara 2014, s. 166.

[29]   HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler,  Ankara 2013, s. 163.

[30]   ÖZGENÇ, s. 233.

[31]   APAYDIN, Cengiz, Ceza Hukukunda Kast, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2008, s. 52, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/227188.pdf, E.T 21.11.2018.

[32]   ARSLANTÜRK, Mustafa, s. 427.

[33]   PARLAR, HATİPOĞLU, s. 679.

[34]   TOPSAKAL, Gültekin, Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013, s. 19, C:/Users/ASUS/Downloads/34944.pdf, E.T 19.11.2018.

[35]   ARTUÇ, s. 39.

[36]   ÖZGENÇ, s. 538.

[37]   HATİPOĞLU, PARLAR, s. 679.

By |2020-05-02T20:56:09+00:00Nisan 2nd, 2019|Yazılarım|0 Comments